ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΕΛΟΜΕΡ'ΩΝ

Ανάλυση του μήκους των τελομερών: εκτίμηση της βιολογικής ηλικίας.
Tα τελομερή αποτελούν δομές DNA και εντοπίζονται στα δύο άκρα κάθε χρωμοσώματος με τη μορφή διαδοχικών επαναλήψεων της αλληλουχίας TTAGGG. Αυτές οι δομές προστατεύουν τα χρωμοσώματα από λάθη που μπορεί να συμβούν κατά τον κύκλο της κυτταρικής διαίρεσης. Επίσης, έχουν προστατευτική δράση και κατά των εξωτερικών και των εσωτερικών επιβλαβών παραγόντων.
Τα τελομερή μειώνονται σε κάθε κύκλο κυτταρικής διαίρεσης και η μείωση του μήκους τους συνδέεται άμεσα με τη γήρανση. Σε περιπτώσεις πρόωρης γήρανσης, το μήκος των τελομερών συχνά ανιχνεύεται ως μικρότερο από το αναμενόμενο, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το βαθμό γήρανσης κυττάρων. Το μήκος των τελομερών αποτελεί έναν από τους πιο σχετικούς και ακριβείς βιοδείκτες που σχετίζονται με τη γήρανση του οργανισμού. Η ικανότητα να διατηρήσετε μεγαλύτερα τελομερή σχετίζεται με μικρότερη βιολογική ηλικία και επιβράδυνση της εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία.

Πως μετράται το μήκος των τελομερών;

Το τελομερικό μήκος ποσοτικοποιείται με την ποσοτική μέθοδο PCR (qPCR), χρησιμοποιώντας δείγμα που λαμβάνεται με ένα βαμβακοφόρο στυλεό από το βλεννογόνου του στόματος. Αυτή η διαδικασία ακολουθεί αυστηρά ποιοτικά-ελεγχόμενα πρωτόκολλα και πραγματοποιείται αποκλειστικά στα δικά μας πιστοποιημένα εργαστήρια.
Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το μέσο μήκος των τελομερών ενός ασθενούς σε σύγκριση με το μήκος άλλων γνωστών περιοχών από το γονιδίωμα του. Αυτή η μέθοδος έχει περιγραφεί σε μεγάλο βαθμό και έχει χρησιμοποιηθεί σε χιλιάδες ασθενείς, με αποτέλεσμα να είναι μία από τις πλέον χρησιμοποιούμενες τεχνικές, εμφανίζοντας τις υψηλότερες τιμές επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας.

Ενδείξεις

  • Άνδρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 30 ετών, που μεριμνούν για τη διαδικασία της γήρανσης και αναζητούν λύσεις για να την επιβραδύνουν.
  • Ασθενείς με οικογενειακό ιστορικό πρόωρης γήρανσης ή ανάπτυξης ιατρικών καταστάσεων που συμβάλλουν σε αυτή.
  • Aσθενείς που ενδιαφέρονται να έχουν μια συγκεκριμένη και πλήρη παρακολούθηση της διαδικασίας γήρανσης τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους.
  • Kάθε άτομο που θα ήθελε να αποκτήσει μια αποτελεσματική και εξατομικευμένη θεραπεία κατά της γήρανσης.